Оперативна програма "Добро управление"

Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)

 

опду                        опду                    

На 20.07.2017 г. Националното бюро по правна помощ (НБПП) сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнението на проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ” с номер на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.001-0020-C01/20.07.2017 г. по приоритетна ос № 3„Прозрачна и ефективна съдебна система“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на принципите на върховенство на закона, защита на правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието чрез усъвършенстване на системите за наблюдение и оценка на качеството на предлаганата правна помощ и облекчаване на достъпа до първична правна помощ.

Специфични цели на проекта са:

-          Да се анализира и оцени Законът за правна помощ с оглед повишаване на качеството и ефективността на предлаганите услуги в областта на правна помощ съгласно нуждите на потребителите;

-          Да се въведат единни стандарти за предоставяне на правна помощ;

-          Да се унифицират процедурите за предоставяне на правна помощ като се утвърдят ясни критерии и подходи за достъп до правна помощ;

-          Да се повиши професионалната квалификация на адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ с оглед повишаване на качеството на предоставяната правна помощ;

-          Да се въведе единна електронна система за отчитане на правната помощ;

-          Да се въведе механизъм за максимално точно планиране на средствата за правна помощ и контрол върху тяхно използване.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

-          Привеждане на системата за правна помощ към актуалните нужди на ползващите я лица;

-          Усъвършенстване на инструментариума за оценка на качеството на предоставяната правна помощ (съдебна фаза);

-          Разработване на квалификационни програми за обучение и обучение на адвокати;

-          Създаване на единна електронна система за правна помощ в национален мащаб - въвеждане на софтуерен продукт за правна помощ в НБПП и адвокатските съвети с оглед електронно отчитане на правната помощ;

-          Разработване на механизъм за максимално точно планиране на средствата за правна помощ и контрол върху тях но използване;

-          Информация и комуникация.

В резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

-          Ще бъде направена оценка на приложението на Закона за правна помощ, в това число и „status quo” анализ

-          Ще се извърши национално-представително изследване за нуждата от правна помощ“.

-          Ще се извърши проучване на добри практики в системата за предоставяне, отчетност и контрол на правната помощ (съдебна фаза).

-          Ще бъдат разработени стандарти за предоставяне на правна помощ, в това число и указания за въвеждането им.

-          Ще бъде проведено работно посещение за запознаване на прилагани добри практики от сходни европейски организации.

-          Ще бъдат разработени унифицирани процедури за предоставяне на правла помощ и критерии и подходи за допускане на правна помощ, в това число и разработен механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.

-          Ще се проведат 15 работни срещи за въвеждане на разработените стандарти, процедури, критерии и подходи.

-          Ще бъдат разработени 3 броя програми за обучение, по които ще се проведат 5 обучения и ще бъдат обучени 150 адвокати, в това число и младши адвокати.

-          Ще бъде разработен и внедрен софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ, това число и ръководство за работа със системата;

-          Ще бъде разработен механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване.

 Продължителността на проекта е 21 месеца и ще приключи на 31 март 2019 г.

Размерът на общата стойност на проекта е 200 000,00 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на НБПП в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

 

Откриване на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ"

На 04.09.2017г. се проведе откриваща конференция по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ", изпълняван от НБПП. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

На конференцията присъстваха зам. министърът на правосъдието - г-жа. Десислава Ахладова, Председателя на Висшият адвокатски съвет, членове на Висшия съдебен съвет, адвокати от софийската адвокатска колегия, членове на Съюзът на юристите в България, представители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", служители на НБПП и представители на неправителствени организации.

Конференцията бе открита от Председателя на управителния съвет на  Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" - адв. Йордан Йорданов и от зам. министър - Десислава Ахладова.

Председателят на Националното бюро за правна помощ - Елена Чернева - Маркова запозна присъстващите с развитието на НБПП през годините, очертавайки основните промени в Бюрото от неговото създаване до ден-днешен, както и  специфичните цели и конкретните дейности по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ".

 

Закриване на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ"

 

На 27.03.2019 г. в Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София се проведе закриваща конференция на проект BG05SFOP001-3.001 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“ , осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

На закриващата конференция бяха представени резултатите от изпълнение на проекта. Г-жа Елена Чернева – Маркова – председател на НБПП откри конференцията и отправи приветствие към участващите в събитието.

Г-жа Вилма Петкова Василева – Георгиева представи отчет за постигнатите резултати по изпълнението на проект BG05SFOP001-3.001 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“.

На закриващата конференция бе отчетено, че всички 6 дейности по проекта са изпълнени успешно.

 

Снимки: 1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

Проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

.