Информация за адвокатските съвети и служебните адвокати

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с наложената с Определение № 5200 от 03.10.2019 г., постановено по т.д. № 1718/19г. по описа на Софийски градски съд привременна мярка - забрана за използване на софтуерния продукт за отчитане на правната помощ по електронен път -"Единна електронна система за правна помощ", Ви уведомяваме за следното:

По образувано с частна жалба на Националното бюро за правна помощ частно гражданско дело № 5697/2019 г. по описа на Софийският апелативен съд, срещу определение № 5200 от 03.10.2019 г., постановено по т.д. № 1718/19г. по описа на Софийски градски съд, същият определи:

ОТМЕНЯВА определение № 5200 от 03.10.2019 г., постановено по т.д. № 1718/19г. по описа на Софийски градски съд, VI т,о, 7 състав в частта, с която е допуснато обезпечение на предявените от „Бисофт“ ЕООД срещу Националното бюро за правна помощ искове с правно основание чл. 95б, ал. 1, т. 2 и т. 3 и т. 6 от ЗАПСП, чрез налагане на привременна мярка – забрана за използване на софтуерния продукт за отчитане на правната помощ, с който работи Бюрото в момента и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Бисофт“ ЕООД за обезпечаване на предявените от „Бисофт“ ЕООД срещу Националното бюро за правна помощ искове с правно основание чл. 95б, ал. 1, т. 2 и т. 3 и т. 6 от ЗАПСП, чрез налагане на привременна мярка – забрана за използване на софтуерния продукт за отчитане на правната помощ, с който понастоящем работи Бюрото.

ОБЕЗСИЛВА издадената на 11.10.2019 г. обезпечителна заповед и ПОТВЪРЖДАВА определението на Софийски градски съд в частта, с която е отхвърлена молбата на „Бисофт“ ЕООД за допускане на на обезпечителната мярка – запечатване на сървърите на Националното бюро за правна помощ, на които е инсталиран програмният продукт, в присъствието на страните, удостоверено с протокол.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

НБПП