Оперативна програма "Добро управление"

опду                        опду                    

На 20.07.2017 г. Националното бюро по правна помощ (НБПП) сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнението на проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ” с номер на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.001-0020-C01/20.07.2017 г. по приоритетна ос № 3„Прозрачна и ефективна съдебна система“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на принципите на върховенство на закона, защита на правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието чрез усъвършенстване на системите за наблюдение и оценка на качеството на предлаганата правна помощ и облекчаване на достъпа до първична правна помощ.

Специфични цели на проекта са:

-          Да се анализира и оцени Законът за правна помощ с оглед повишаване на качеството и ефективността на предлаганите услуги в областта на правна помощ съгласно нуждите на потребителите;

-          Да се въведат единни стандарти за предоставяне на правна помощ;

-          Да се унифицират процедурите за предоставяне на правна помощ като се утвърдят ясни критерии и подходи за достъп до правна помощ;

-          Да се повиши професионалната квалификация на адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ с оглед повишаване на качеството на предоставяната правна помощ;

-          Да се въведе единна електронна система за отчитане на правната помощ;

-          Да се въведе механизъм за максимално точно планиране на средствата за правна помощ и контрол върху тяхно използване.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

-          Привеждане на системата за правна помощ към актуалните нужди на ползващите я лица;

-          Усъвършенстване на инструментариума за оценка на качеството на предоставяната правна помощ (съдебна фаза);

-          Разработване на квалификационни програми за обучение и обучение на адвокати;

-          Създаване на единна електронна система за правна помощ в национален мащаб - въвеждане на софтуерен продукт за правна помощ в НБПП и адвокатските съвети с оглед електронно отчитане на правната помощ;

-          Разработване на механизъм за максимално точно планиране на средствата за правна помощ и контрол върху тях но използване;

-          Информация и комуникация.

В резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

-          Ще бъде направена оценка на приложението на Закона за правна помощ, в това число и „status quo” анализ

-          Ще се извърши национално-представително изследване за нуждата от правна помощ“.

-          Ще се извърши проучване на добри практики в системата за предоставяне, отчетност и контрол на правната помощ (съдебна фаза).

-          Ще бъдат разработени стандарти за предоставяне на правна помощ, в това число и указания за въвеждането им.

-          Ще бъде проведено работно посещение за запознаване на прилагани добри практики от сходни европейски организации.

-          Ще бъдат разработени унифицирани процедури за предоставяне на правла помощ и критерии и подходи за допускане на правна помощ, в това число и разработен механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.

-          Ще се проведат 15 работни срещи за въвеждане на разработените стандарти, процедури, критерии и подходи.

-          Ще бъдат разработени 3 броя програми за обучение, по които ще се проведат 5 обучения и ще бъдат обучени 150 адвокати, в това число и младши адвокати.

-          Ще бъде разработен и внедрен софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ, това число и ръководство за работа със системата;

-          Ще бъде разработен механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване.

 

Продължителността на проекта е 15 месеца и ще приключи 30 септември 2018 г.

Размерът на общата стойност на проекта е 200 000,00 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на НБПП в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.