СЪОБЩЕНИЕ

Националното бюро за правна помощ на заседание проведено на 17.12.2015 г. с решение № 231 прие

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ

заедно с приложенията към него - списък на документите по чл. 11 от правилника и декларация.

Документите са достъпни в сайта на бюрото - секция "информация".

НБПП