На свое редовно заседание, проведено на 4 март 2015 г. Министерски съвет взе следното решение:

 

        "Правителството определи Елена Чернева за председател, а Вилма Василева – за заместник-председател на Националното бюро за правна помощ.

Това ще бъде следващ мандат и на двете начело на независимия държавен орган, който организира правната помощ за социално слабите лица и хора от други уязвими групи.

       През изтеклия тригодишен период, работейки в екип, г-жа Чернева и г-жа Василева реализираха множество инициативи с положителни резултати – разширен беше кръгът от лица с право на първична правна помощ, уеднаквени бяха критериите за предоставянето й, засилен беше контролът по предоставянето на правна помощ, създаден беше механизъм за реда и организацията за събирането на присъдените на Националното бюро разноски за правна помощ. Като постоянни дейности на бюрото бяха въведени нови модели за правни съвети и консултации на граждани – Национален телефон за първична правна помощ и регионални центрове за консултиране към адвокатските съвети".

 

НБПП

 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6772&g=