Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
64 Таня Василева Бойкова-Боянова (073) 29584, (088) 7344921 Благоевград, ул."Менча Кърничева"№10
65 Христина Иванова Солачка (073) 834332,( 088) 9473206 Благоевград, ул."Ив.Шишман "№20
66 Цвета Валентинова Рангелова (088) 7788446 Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32, партер
69 Юлия Христова Ангелова (073) 832767, (088) 7879373 Благоевград, ул. Пере Тошев № 7
70 заличен
71 Анастасия Георгиева Маринова (089) 8510186 Сандански, ул. "Христо Смирненски " № 6
6275 Арбен Зия Конедарев 0896648845 гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев № 25, ет. 1
Имейл: akonedarev@gmail.com
72 Виолета Христова Станкова (0746) 32092, (088) 7602177 Сандански, ул. Свобода № 12
6276 Вяра Младенова Станкова 0889550005 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 11
Имейл: viarka_m_st@abv.bg
73 Виолета Симеонова Тасева (089) 8440942 Сандански, ул. Първи май № 14
6277 Гергана Стефанова Теодосиева 073881845; 0887214929 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 43, вх. А, ап. 3
74 Георги Петров Ангов (088) 5825836 Сандански, ул. Свобода № 36
6278 Детелина Младенова Даутева 073881845; 0888787803 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 43, вх. А, ап. 3
Имейл: ddauteva@gmail.com
75 Димитрина Любомирова Хаджиева - Недина (0746) 31219, (088) 8723170 Сандански, ул. Македония № 36
6279 Елиана Георгиева Спасова 0876554486 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 48
Имейл: eli_spasova@abv.bg
76 Димитрина Костадинова Михайлова (0746) 32891, (088) 8306864 Сандански, ул. Македония № 36
6280 Зоя Илиева Събева 0889575380 гр. Сандански, ул. Македония 38
Имейл: zoiasabeva@abv.bg
77 Елена Благоева Попова (0746) 31175, (088) 8201923 Сандански, ул. Мара Бунева 18
6281 Илияна Кирилова Димова-Николова 0884659733 гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 25, ет. 1, ап. 1
Имейл: ilianadimova@abv.bg
78 Жасмина Танасова Тюлекова (089) 9193348 Сандански, ул. Свобода № 7