Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
3097 Денка Георгиева Гочева-Дрянова 888545578 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 304
3098 Димитър Атанасов Ников 888935544 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 109
5875 Даниела Любомирова Трендафилова 0478 88316; 0886836538 гр. Елхово, ул. търговска № 7
3099 Димитър Веселинов Пчеларов 888406006 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 211
5876 Инна Иванова Гиргинова 0886617871 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 2, кантора 201
3100 Димитър Георгиев Атанасов 886753593 гр. Елхово, ул.Търговска №2
5877 Стефка Атанасова Ганчева 0895712386 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов № 5, ет. 2, кантора 3
3101 Димитър Илиев Димитров 887736700 гр. Елхово, ул.Търговска №2,ет.2
3103 Димитър Николов Димитров 897809823 гр. Болярово, ул.Тракия №6
3104 Драгомир Минков Димитров 885597915 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 404
3105 Елена Димитрова Иванова-Георгиева 888758698 гр. Ямбол, пл.Освобождение №1,ст.18
3106 Жана Калчева Георгиева 889565641 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 509
3107 заличен
3109 Женя Ангелова Кайали 889226905 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 308
3110 Злати Георгиев Георгиев 885602533 гр. Ямбол, ул.Ал.Стамболийски №14
3111 Златка Георгиева Делчева 888897281 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 407
3112 Иван Димитров Иванов 898669870 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 308
3113 заличен
3114 Иван Петков Чиликов 888430632 гр. Елхово, ул.Търговска №7
3115 заличен