Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
6058 Симеон Иванов Симеонов 0888684267 гр. Ямбол, ул. Жорж Папзов 5, кантора 6
6059 Стойчо Андонов Тодоров 0898620231 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 17
6060 Татяна Иванова Кръстева 048664466; 0896681610 гр. Ямбол, ул. Васил Левски, бл. 1, вх. Ж, ет. 3, ап. 6
3082 Ана Ангелова Янузова 046/661808 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 202
7303 Николай Митев Москов 0893202485 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14
Имейл: advokatmoskov@abv.bg
3083 Ани Стефанова Канева 898268608 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №6А
3084 Анелия Неделчева Димитрова 888463454 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 207
3085 Анета Георгиева Петрова 046/664205 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №6Б
3086 Апостол Маринов Георгиев 886732833 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №5,ет.3,кантора 7
3087 Атанас Русев Болградов 886788586 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 208
7771 Галина Николаева Доскачарова 0888301786 гр. Ямбол ул. Търговска 16, ет.1, ап.1
3088 Ваклена Кънчева Желязкова 0888201476 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №9,ет.1
3089 Васил Димитров Николов 889128812 гр.Ямбол, пл.Освобождение №1
3090 Виолета Василева Димитрова 887848680 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 205
3091 Виолина Иванова Кавалджиева 887671462 гр. Ямбол, не е посочен
3092 Галина Христова Иванова 896849166 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 403
3093 Георги Генов Генов 046/666455 гр. Ямбол, ул.Търговска №34В,ет.4,ап.54
3094 Георги Дженков Дженков 888799007 гр. Елхово, ул.Търговска №13
3095 Георги Николаев Георгиев 887597434 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 409
3096 Гочо Петков Димов 888895567 гр. Ямбол, ул.Цар Освободител №5А