Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
6968 Румяна Димитрова Янкова 0894761993 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 7
Имейл: rumiana_iankowa@abv.bg
7910 Светла Колева Йорданова 0898671418 гр. Ямбол, ул. "Георги Дражев" № 13, ет. 1, офис 9
7911 Боряна Николаева Вангелова-Ангелова 0898427580 гр. Ямбол, ул. "Ж. Папазов" № 14, к. 501
7912 Петя Величкова Станчева-Минкова 0895683848 гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев" № 2, вх. В, ет. 1, ап. 51
6493 Ирина Юриева Стефанова 0887976501 гр. Ямбол, ул. Богомил 9, ет. 3, ап. 5
Имейл: ire_st@abv.bg
6494 Марко Господинов Бумбаров 0889256668 гр. Ямбол, ул. Еркесия 12, ап. 3
Имейл: markobumbarov@abv.bg
6495 Румен Иванов Желязков 0885049431 гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев, бл. 17, вх. 1, ет. 1, ап. 1
Имейл: rumen_jeliazkov@yahoo.com
6496 Тодор Димитров Караиванов 0898710306 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 2, 204
Имейл: todorkaraivanov_@abv.bg
6735 Стойчо Георгиев Георгиева 0988888626 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов № 14, ет. 2, кантора 208
Имейл: adv_st.georgiev@abv.bg
6736 Димитър Стоянов Атанасов 0887695554 гр. Елхово, ул. Търговска № 42, ап. 2
Имейл: dsatanasov@gmail.com
6269 Данаил Андреев Йорданов 0896868957 гр. Ямбол, ул. Васил Карагьозов 4, ет. 2, стая 3
Имейл: danak_and@dir.bg
6270 Дилиян Иванов Царев 0896783812 гр. Ямбол, ул. Ж. Папазов 5, ет. 4, офис 8
Имейл: diliyantzarev@gmail.com
6271 Иван Атанасов Славов 0885552600 гр. Ямбол, ул. Д. Благоев 16
Имейл: sla_vov_@abv.bg
6272 Светла Петкова Драгова 0898893477 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 6
Имейл: svetla77_1977@abv.bg
6052 заличен
6053 Димитринка Иванова Димитрова 0887234226 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 306
6054 Жанета Петкова Алдинова 0888831988 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 306
6055 Жанета Господинова Господинова 0888710611 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис 5
6056 Живка Господинова Колева 0895745742 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис 5
6057 Ирена Славова Славова 0886658237 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 2