Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
5469 Ангел Кръстев Лазаров 04705282; 076548731 Тополовград, ул. Х. Димитър 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14
5470 Радостина Стоянова Атанасова 0888701615 Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 4, офис 5
5694 Васко Димитров Маринов 0876966606 село Ст. Караджово, село Стефан Караджово
5695 заличен
5696 Стоян Щилянов Стоянов 0887766772; 0898667945 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 3, кантора 307
7157 Георги Михайлов Георгиев 0888553494 гр. Елхово, ул. Търговска 74-Б-8
Имейл: georgiev.666@abv.bg