Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
3145 Рoсица Величкова Димитрова 898787357 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 301
3147 Светослав Тончев Тончев 888807229 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов,бл.6,вх.Б,ет.1,ап.1
3148 Силвия Николаева Атанасова 888944341 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 206
3149 Сия Петкова Карабаджакова 898366822 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 102
3150 Снежана Христова Енчева 898497734 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 403
3151 Станимир Николов Кондев 899879344 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 108
3152 Станимир Петров Кескинов 885000932 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 402
3153 Станка Тодорова Раданова 046/628004 гр. Ямбол, ул.Раковски №14
3154 Стефка Ганева Въжарова 888324024 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 211
3157 Христо Иванов Попов 899391331 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 203
3158 Цанка Димова Механджиева 888629020 гр. Ямбол, Адвокатска палата,кантора 504
3161 Яна Христова Хлебарова 898585569 гр. Тополовград, ул.България №7а
3455 Димитър Стефков Ставрев 898787356 Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 301
3853 Доника Панайотова Панайотова 888981587 Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, офис 3
3854 заличен
4099 Василка Атанасова Джондрова 0889871364 Елхово, ул Ал. Стамболийски 3
4100 заличен
4101 Доника Монева Колева 0898969499 Ямбол , ул. Бузлуджа 17
4102 Мима Атанасова Атанасова 0889300441 Ямбол , ул. Жорж Папазов 5 ет2 кнт3
4103 Радостина Стефанова Стефанова 0888880097 Елхово, ул Търговска 8