Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
3085 Анета Георгиева Петрова 046/664205 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №6Б
3086 Апостол Маринов Георгиев 886732833 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №5,ет.3,кантора 7
3087 Атанас Русев Болградов 886788586 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 208
7771 Галина Николаева Доскачарова 0888301786 гр. Ямбол ул. Търговска 16, ет.1, ап.1
3088 Ваклена Кънчева Колева 888201476 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №9,ет.1
3089 Васил Димитров Николов 889128812 гр.Ямбол, пл.Освобождение №1
3090 Виолета Василева Димитрова 887848680 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 205
3091 Виолина Иванова Кавалджиева 887671462 гр. Ямбол, не е посочен
3092 Галина Христова Иванова 896849166 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 403
3093 Георги Генов Генов 046/666455 гр. Ямбол, ул.Търговска №34В,ет.4,ап.54
3094 Георги Дженков Дженков 888799007 гр. Елхово, ул.Търговска №13
3095 Георги Николаев Георгиев 887597434 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 409
3096 Гочо Петков Димов 888895567 гр. Ямбол, ул.Цар Освободител №5А
3097 Денка Георгиева Гочева-Дрянова 888545578 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 304
3098 Димитър Атанасов Ников 888935544 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 109
5875 Даниела Любомирова Трендафилова 0478 88316; 0886836538 гр. Елхово, ул. търговска № 7
3099 Димитър Веселинов Пчеларов 888406006 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 211
5876 Инна Иванова Гиргинова 0886617871 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 2, кантора 201
3100 Димитър Георгиев Атанасов 886753593 гр. Елхово, ул.Търговска №2
5877 Стефка Атанасова Ганчева 0895712386 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов № 5, ет. 2, кантора 3