Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
7152 Женя Иванова Попова 0888795750 гр. Шумен, ул. Съединение 113, ет. 2
Имейл: jeniapopova@abv.bg
7153 Катя Петрова Шалапатова 0896110122 гр. Шумен, ул. Х. Ангелов 10, ап. 8
Имейл: shapat@abv.bg
7154 Надежда Маринчева Върбева 0895604858 гр. Шумен, ул. Съединение 109, ет. 3, офис 12
Имейл: n_varbeva@abv.bg
7155 Петранка Бонева Петрова 0898580541 гр. Шумен, пл. Освобождение 12, ет. 2
Имейл: petiabpetrova@gmail.com
7156 Силвия Неделчева Тодорова 0895307130 гр. Шумен, пл. Освобождение 12, ет. 2
Имейл: silverr68@abv.bg
6957 Боряна Григорова Златева 0888088519 гр. Шумен, ул. Д. Благоев 7, ет. 2, офис 1
Имейл: adv.bzlateva@gmail.com
3008 Ангел Стоянов Момов 0538/2697 Велики Преслав, ул.Б.Спиров №70
6958 заличен
3009 заличен
6959 Женета Веселинова Даскалова-Димова 0887467940 гр. Шумен, ул. Д. Войников 9-13, ет. 1, офис 17
Имейл: adv.daskalova@abv.bg
3010 заличен
6960 Татяна Тошкова Димитрова 088909975 гр. Шумен, ул. Добри Войников 9-13, офис 14
Имейл: t_stoeva@mail.bg
3011 Боянка Тошева Стоилова 889223672 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,ет.2,к.28
3012 Борко Цветанов Иванов 887269774 Нови Пазар, ул.Цар Освободител №29
3013 Величко Михайлов Бодуров
Ямбол
6967 Милко Димитров Димитров 0898418592 гр. Ямбол, ул. Независима България 17, ет. 3, ап. 4
Имейл: milko_dim@abv.bg
6968 Румяна Димитрова Янкова 0894761993 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 7
Имейл: rumiana_iankowa@abv.bg
6493 Ирина Юриева Стефанова 0887976501 гр. Ямбол, ул. Богомил 9, ет. 3, ап. 5
Имейл: ire_st@abv.bg
6494 Марко Господинов Бумбаров 0889256668 гр. Ямбол, ул. Еркесия 12, ап. 3
Имейл: markobumbarov@abv.bg
6495 Румен Иванов Желязков 0885049431 гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев, бл. 17, вх. 1, ет. 1, ап. 1
Имейл: rumen_jeliazkov@yahoo.com