Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
5696 Стоян Щилянов Стоянов 0887766772; 0898667945 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 3, кантора 307
7157 Георги Михайлов Георгиев 0888553494 гр. Елхово, ул. Търговска 74-Б-8
Имейл: georgiev.666@abv.bg