Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
5696 Стоян Щилянов Стоянов 0887766772; 0898667945 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 3, кантора 307
7157 Георги Михайлов Георгиев 0888553494 гр. Елхово, ул. Търговска 74-Б-8
Имейл: georgiev.666@abv.bg