Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
5307 Иван Тодоров Кремъков 0876878108; 0888855019 Ямбол, ул. Ж. Папазов № 14, кантора 201
5308 Росица Петкова Дачева 046620538; 089052597 Ямбол, ул. Цар Иван Александър № 3, ет. 3, офис 304
5309 Таня Георгиева Вълкова 0466636; 0895233811 Ямбол, ул. Ж. Папазов 14
5310 Янчо Манолов Манолов 0889441312 Елхово, ул. Търговска № 58
5469 Ангел Кръстев Лазаров 04705282; 076548731 Тополовград, ул. Х. Димитър 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14
5470 Радостина Стоянова Атанасова 0888701615 Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 4, офис 5
5694 Васко Димитров Маринов 0876966606 село Ст. Караджово, село Стефан Караджово
5695 заличен
5696 Стоян Щилянов Стоянов 0887766772; 0898667945 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 3, кантора 307
7157 Георги Михайлов Георгиев 0888553494 гр. Елхово, ул. Търговска 74-Б-8
Имейл: georgiev.666@abv.bg