Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
3881 Елена Николова Бистричка 0898604548 Благоевград, ул. Христо габарчев 36
3882 Елза Деянова Арнаудова - Хасанова 0887661907 Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски 7
3883 Емилия Димитрова Цекова 0887779995 Сандански, бул. Свобода 13, ет. 2, офис 5
3884 Иванка Стоянова Дюзова 0885244892 Петрич, ул. Мануш Георгиев 21 ; ул. Ал. Стамболийски
3885 Пенка Юриева Смукова-Атанасова 0886787488 Благоевград, ул. Пере Тошев 6
3886 Рангел Милушев Бараков 0899885191 Благоевград, ул. Крали Марко 1
3887 Стела Николова Янева 0886447666 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 6
3888 Теодор Георгиев Тошев 0888645271 Благоевград, ул Цар Иван Шишман 16 партер
4144 Венета Пламенова Дукова 0888446647 Благоевград, ул Крали Марко № 1 ет. 2
4145 Витка Атанасова Христова 0886718596 Петрич, ул Черноризец Храбър 5
4146 Даниела Димитрова Атанасова 0889667240 Благоевград, ул. Искър 16
4147 Даниела Миладинова Стойкова 0878535414 Благоевград, ул Т. Александров 41
4148 Диана Михаилова Гемкова-Юнчова 0895417319 Банско, ул Т. Александров 5
4149 Иван Ангелов Тюхков 0895364842 Гоце Делчев, ул. Георги Сава Раковски № 6
4150 Илия Георгиев Бельов 0899833322 Гоце Делчев, ул Брегалница 4
980 Йорданка Христова Стойчева 0889321374 Благоевград, ул В. Мечкуевски 25 ет1
4152 Красимир Димитров Дуков 0888710349 Благоевград, ул Крали Марко 1 ет. 2
4153 Мария Атанасова Кондова 0895805656 Петрич, ул Вит 1 ет2 ап3
4154 Марияна Крумова Узунова 0898709645 Благоевград, ул Т. Александров 41
4156 Сайфие Мустафа Бузгьова 0897972718 Благоевград, ул Т. Александров 41 ет. 2