Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
3534
3536 Анита Руменчева Велянова 878929000 Благоевград, ж.к.Запад4,ет.3, ап.5
3538 Васил Владимиров Васев 897847635 Благоевград, ж.к.Еленово,бл.12,ет.2,ап.6
3539 Елена Атанасова Попова 899885168 Благоевград, ж.к.Еленово,бл.6,ет.2,ап.4
3540 заличен
3542 Йоанна Бойчева Чорева 884704856 Благоевград, ул. Дойран 28, ет.2, ап.4
3543 Николай Борисов Коцаков 888981493 Разлог, ул. Яне Сандански 34
3544 Парашкева Иванова Зотева 888559011 Благоевград, ул. Т. Александров 41, оф.107
3546 Росица Росица Зафирова Иванчева - Паскова 897910712 Благоевград, ул. Илинден 8
3547 Спас Николов Рачев 889613719 Благоевград, ул. Тодор Александров 41
3206 Снежанка Благова Аргирова 0876151714 гр. Благоевград, ул. Петър Ичев № 4
3872 Ана Димитрова Богданова 0887066712 Петрич, ул Цар Самуил бл. 23 ап3
3873 Анелия Христова Колаксъзова 0887400979 Петрич, ул. Гоце Делчев № 17, ет. 2
3874 Анна Кирилова Бистричка 0896484329 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 41, ет. 3
Имейл: anna_bistrichka@abv.bg
3875 Богиня Кирилова Богомилова 0885828888 Благоевград, ул. "Полковник Димов" № 3
3876 Венета Петрова Итева 0888634792 Гоце Делчев, ул. Царица Йоана 15
3877 Весела Александрова Цомпова - Стоянова 0887069896 Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 20, ет. 11, ап. 42
Имейл: vesela.tsompova@abv.bg
3878 заличен
3879 Диана Стойчева Табутова 0898700308 Благоевград, ул. Тодор Александров 41
3880 Димитрина Петрова Маркова 0888300082 Благоевград, ул. Тодор Александров 41 оф.104