Кратко представяне

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г., Обн. ДВ. бр. 79 от 4 Октомври 2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 17 от 24 Февруари 2006 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 27 април 2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ. бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм. ДВ. бр. 99 от 16 декември 2011 г., доп. ДВ. бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 19 март 2013 г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети.

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

НБПП има самостоятелен бюджет, който се съставя, изпълнява, приключва и отчита от него. Приходната и разходната част на бюджета на НБПП се съставят по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет.

НБПП се подпомага от администрация.

Организацията на работата на НБПП, структурата, съставът и функциите на отделните звена в неговата администрация се определят с правилник, който се приема от Министерския съвет.

Правомощия на председателят на НБПП:
1. организира и ръководи дейността на НБПП в съответствие с този закон, правилника по чл. 7, ал. 2 от ЗПП и приетите от НБПП решения;
2. отговаря за осъществяването на правомощията на НБПП;
3. представлява НБПП пред трети лица;
4. назначава и освобождава държавните служители и сключва и прекратява трудовите договори със служителите по трудови правоотношения от администрацията на НБПП;
5. внася в Министерския съвет актовете по чл. 8, т. 7 от ЗПП;
6. представя годишен доклад пред Министерския съвет, Висшия адвокатски съвет и Висшия съдебен съвет за дейността на НБПП;
7. извършва лично или чрез упълномощени от него лица проверки по изпълнението на този закон;
8. издава заповеди в границите на предоставените му правомощия;
9. издава решения за определяне размера на адвокатските възнаграждения по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1 от ЗПП;
10. издава решения за възстановяване на платени възнаграждения в случаите по чл. 37, ал. 3 от ЗПП или при неправилно или дублирано плащане.
 
СПИСЪК НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
  1. Решения за предоставяне на правна помощ.
  2. Решения за отказ на правна помощ.
  3. Решения за вписване на адвокат в НРПП.
  4. Решения за отказ за вписване на адвокат в НРПП.
  5. Решения за заличаване на адвокат от НРПП.
  6. Решения за предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ.
  7. Решения за отказ за предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ.
  8. Решения за предоставяне на информация за повторно използване по реда на ЗДОИ.
  9. Решения за отказ за предоставяне на информация за повторно използване по реда на ЗДОИ.