Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата, неподали декларации по ЗПКОНПИ в срок

 Декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

 Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – част ІІ: Интереси

 Декларации - 1

 Декларации - 2

 Декларации - 3

 Декларации - 4